خواص غان ،توس

قسمت مورد استفاده :

برگها

موارد استفاده:

در درمان عفونت های دستگاه ادراری ،سنگ های کلیه و مثانه کاربرد دارد .به صورت موضعی در درمان ریزش موی سر استفاده می شود .

موارد منع مصرف واحتیاط :

در ورم ناشی از نارسایی قلبی و یا ناکارآمدی کلیوی احتمالا به خاطر ترشح ناقص نمک ناشی از مدری آن منع مصرف دارد .

مصرف در بارداری و شیر دهی :

با توجه به نبود مستندات علمی بهتر است با احتیاط مصرف شود .

تداخلات دارویی :

احتمال تداخل با ضد انعقاد های خوراکی وجود دارد .