ماست رابا چه چيزبراي چه بخوريم؟

-ماست وشويدبراي چربي بالا
-ماست وزيره براي چاقي
-ماست وشاهتره براي كبد چرب
-ماست وخرفه براي كلسترول
-ماست وتخم كتان براي چاقي

تاثيرخاموش استرس روي بدن

بايد سعي كنيم عوامل استرس زا را از زندگي خود حذف كرده وشادزندگي كنيم.